Poradna: Jak je to s preventivní prohlídkou a očkováním v dětském věku

archiv OZP

Preventivní prohlídky pomáhají k tomu, aby dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění.  V Oborové zdravotní pojišťovně jsme zjišťovali, na které má dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku 

Obsahem všeobecných preventivních prohlídek dětí od narození do 18 měsíců věku je např. anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování, fyzikální vyšetření (zjištění hmotnosti, délky, obvodu hlavy včetně zhodnocení podle růstových grafů/ vyšetření psychosomatického vývoje, interní vyšetření/ cílené vyšetření specifické pro daný věk a zjištění zdravotního rizik), diagnostická rozvaha, poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.

První všeobecnou prohlídku novorozence by měl praktický dětský lékař provést zpravidla do 48 hodin po propuštění z porodnice. Obsahem prohlídky je, kromě standardního vyšetření, posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinné a těhotenské anamnézy, vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, ověření provedení screeningového vyšetření sluchu a zraku novorozence, kontrola preventivního podání vitamínu K, poučení o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě. Registrující lékař zároveň dítěti založí zdravotní kartu, do které bude při každé návštěvě zaznamenávat jeho zdravotní stav.

Další preventivní prohlídku novorozenec absolvuje ve 14 dnech věku. Kromě standardního vyšetření je součástí zjištění výživy dítěte, kontrola zahájení preventivního podávání vitaminu D proti křivici, doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku.

Obsahem preventivní prohlídky dětí v 6 týdnech věku je, kromě standardního vyšetření, kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření zraku, kontrola zahájení očkování a plán dalšího očkování.

Kromě standardního vyšetření je obsahem preventivní prohlídky ve 3 měsících kontrola preventivního podávání vitamínu D, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

Ve 4 až 5 měsících věku dítěte je obsahem preventivní prohlídky, kromě standardního vyšetření, orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

Obsahem preventivní prohlídky dětí v 6 měsících věku je, kromě standardního vyšetření, kontrola preventivního podávání vitamínu D, kontrola vývoje chrupu a poučení rodičů o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek.

Obsahem preventivní prohlídky v 8 měsících věku je, kromě standardního vyšetření, orientační vyšetření zraku a sluchu.

U dětí v 10 až 11 měsících věku je obsahem preventivní prohlídky, kromě standardního vyšetření, kontrola preventivního podávání vitamínu D.

Obsahem prohlídky je u dětí ve 12 měsících věku, kromě standardního vyšetření, zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitamínu D, zjištění velikosti fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů a doporučení stomatologického vyšetření, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

Obsahem preventivní prohlídky v 18 měsících věku je, kromě standardního vyšetření, kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu a vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte s vyloučením poruch autistického spektra, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí ve 3 letech věku 

Prověření anamnézy, kontrola a plán očkování, zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků, zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů,  kompletní fyzikální vyšetření, vyšetření očí a zraku, řeči, hlasu a sluchu, orientační vyšetření laterality a znalosti barev, vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu,  vyšetření dutiny ústní, vyšetření genitálu,  poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí v 5 letech věku  

Obsah je stejný jako ve 3 letech, kromě toho je navíc rozšířen o zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti a vyšetření znalosti barev, kontrola hygienických návyků, doporučení audiometrického vyšetření sluchu. 

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí v 7, 9, 11 a 13 letech věku a hlasu, h) vyšetření dutiny ústní a chrupu.

Prověření anamnézy, kontrola a plán dalšího očkování, zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, kompletní fyzikální vyšetření, vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní a chrupu. 

Ve 13 letech věku navíc poučení o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru, vyšetření barvocitu, zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, menstruační cyklus u dívek, vyjádření k plánovanému studijnímu zaměření, vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, vyskytuje-li se v rodinné anamnéze do 55 let věku ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody, hyperlipoproteinemie. 

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí v 15 letech věku a hlasu, h)

Celkové vyšetření a aktualizace anamnézy, kontrola očkování, zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, kompletní fyzikální vyšetření, vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči, hlasu, vyšetření dutiny ústní a chrupu, celkové zhodnocení stavu a vývoje, zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření. U dívek doporučení na gynekologické vyšetření.

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí v 17 letech věku a hlasu, h)

Doplnění anamnézy, kontrola očkování, zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, kompletní fyzikální vyšetření, vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní a chrupu, poučení o chráněném sexu, u dívek podle anamnézy případně doporučení gynekologického vyšetření. Zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření.

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí před dovršením 19 let věku a hlasu 

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se provádí před ukončením péče u poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let věku. Obsah poslední všeobecné preventivní prohlídky dětí je stejný jako v 17 let, navíc je rozšířen o závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.

Kompletní přehled obsahu preventivních prohlídek u dětí i dospělých upravuje vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb., v platném znění.