Podmínky a pravidla soutěží

 1.  Úvodní ustanovení

  1.1
  Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webovém serveru Pořadatele.
  1.2
  Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

 2. Definice použitých pojmů

  2.1
  Pořadatelem je Facestar, Plzeňská 314/217d, Praha 5 150 00, IČ: 76268098.
  2.2
  Soutěž probíhá na serveru Pořadatele www.facestar.cz
  2.3
  Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
  2.4
  Výhercem Soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázku v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže, tj.losování Uživatelů náhodným výběrem elektronicky.
  2.5
  Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
  2.6
  Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
  2.7
  Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 3. Obecná pravidla

  3.1
  Soutěží se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele.
  3.2
  Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
  3.3
  Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
  3.4
  Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serveru Pořadatele.
  3.5
  Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou na příslušné prezentaci soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
  3.6
  Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zasláním poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
  3.7
  Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
  3.8
  Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 4. Práva a povinnosti soutěžícího

  4.1
  Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
  4.2
  Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
  4.3
  Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
  4.4
  Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
  4.5
  V případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
  4.6
  Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
  4.7
  Soutěžící se zavazuje poskytnout Pořadateli jím pořízenou fotografii (či jiný audiovizuální materiál) s jasně viditelnou a rozpoznatelnou výhrou, u níž uděluje Pořadateli souhlas k jejímu šíření na sociálních profilech Pořadatele.
  4.8
  Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 5. Práva a povinnosti Pořadatele

  5.1
  Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na Serveru Pořadatele.
  5.2
  Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem.
  5.3
  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
  5.4
  Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
  5.5
  Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 6. Osobní údaje

  6.1
  Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.
  6.2
  Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Pořadatelem. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webovém portálu Pořadatele.
  6.3
  Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících.

 7. Závěrečná ustanovení

  7.1
  Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
  7.2
  Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.
  7.3
  Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2018.